استخراج مدل معيار سيگنال كوچك مبدل مبتني بر افزاينده تمام پل ايزوله ترانسفورمري و طراحي جبرانساز PID-Lead بهينه توسط الگوريتم MODA

توسط

نویسندگان: محمد امیری – احمد سالم نیا

سال: ۱۳۹۵

زبان: فارسی

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري (KBEI-2016)

کلمات کلیدی:

الگوریتم بهینه سازی MODA – جبرانساز PID – Lead – ریزشبکه – مدل معیار سیگنال کوچک مبدل – منبع تولید پراکنده

چکیده:

افزایش مصرف انرژی و کافی نبودن منابع سنتی، زمینه را برای استفاده از منابع تولید پراکنده (DER) بوجود آورده است. این منابع، نیازمند واسط الکتریکی مناسب جهت تنظیم توان می باشند. مبدل های ایزوله ترانسفورمری، با ایزوله مناسب منبع ورودی از خروجی و کاهش استرس ولتاژ و جریان سوییچ ها، واسط مناسبی جهت کاربرد در ریزشبکه هستند. در این مقاله، با استفاده از روش پایه مدلسازی ac، مدل اولیه سیگنال کوچک مبدل مبتنی بر افزاینده تمام پل ایزوله ترانسفورمری، محاسبه و سپس با استفاده از جابجایی و روش تونن_نورتون، مدل معیار سیگنال کوچک مبدل ارائه شده است. با استفاده از این مدل، کنترل کننده ولتاژ جهت کنترل مبدل طراحی شده است. ساختار جبرانساز این کنترل کننده، شامل بلوک PID-Lead می باشد که ضرایب آن با استفاده از الگوریتم MODA بهینه گردیده است. تضعیف اثر تغییرات جریان بار و ولتاژ منبع تولید پراکنده بر ولتاژ خروجی مبدل، پایداری گذرا و پایداری سیگنال کوچک مبدل، سرعت مناسب در رسیدن به خروجی مطلوب و بالازدگی مناسب در حالت گذرا، به عنوان اهداف طراحی در نظر گرفته شده است. در پایان، نتایج حاصل از شبیه سازی ارائه شده و اثر کنترل کننده در بهبود هر یک از موارد ذکر شده، بررسی شده است

 

 

ممکن است بپسندید

نظر دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نمیشود.