مقالات

استخراج مدل معيار سيگنال كوچك مبدل مبتني بر افزاينده تمام پل ايزوله ترانسفورمري و طراحي جبرانساز PID-Lead بهينه توسط الگوريتم MODA

نویسندگان: محمد امیری – احمد سالم نیا

سال: ۱۳۹۵

زبان: فارسی

سومين كنفرانس بين المللي مهندسي دانش بنيان و نوآوري (KBEI-2016)

کلمات کلیدی:

الگوریتم…